Actievoorwaarden LG OPTIMUS 4XHD

Lees hier de actievoorwaarden voor onze Deel & Win actie

Algemeen:

1. Op de actie LG OPTIMUS 4XHD - EXXXXpect more - Share&Win (hierna: "de actie"), zijn naast deze Aanvullende Actievoorwaarden ook de Algemene Actievoorwaarden van LG Electronics Benelux Sales B.V. (hierna te noemen 'LG') van toepassing zoals vermeld op: http://www.lg.com/nl/actievoorwaarden. Bij afwijkingen tussen de Algemene Actievoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden geldt hetgeen in de Aanvullende Voorwaarden is opgenomen.
2. Deze actie loopt vanaf 26 juni 2012 tot en met 31 juli 2012 en is inzichtelijk via www.uitpakpartij.nl.
3. Deze actie is uitsluitend bedoeld voor Nederlandse deelnemers, die voldoen aan de hieronder gestelde eisen (hierna: "deelnemers"). Uitgezonderd van deelname zijn: medewerkers of contractanten van LG of aan LG gelieerde bedrijven of hun families, LG-agenten en iedereen die betrokken is bij de organisatie of het beheer van deze actie.
4. Indien de deelnemer op het moment van de deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn/haar ouders en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers te beschikken en deze goedkeuring op verzoek voor te leggen aan LG.
5. Door deelname aan de actie verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van de actievoorwaarden.

Deelname actie en prijzen:

6. Om als deelnemer in aanmerking te komen voor een prijs dient de deelnemer een (1) van 4 door LG gemaakte filmpjes gepresenteerd door faberyayo (Pepijn Lanen)(hierna: "de video") gepubliceerd op www.uitpakpartij.nl("actiewebsite"), te delen via zijn/haar, met behulp van de share&win button op www.uitpakpartij.nl, Facebook of Twitter account.
7. Deelnemers maken kans op 3X2 kaarten van een concert in de Ziggo Dome of een Optimus 4xHD. Maximaal acht (8) personen maken kans op een (1) van bovengenoemde prijzen.
8. De deelnemer dient uiterlijk op 31 juli 2012 een video geproduceerd door LG te hebben gedeeld via de actiewebsite om in aanmerking te komen voor een prijs. Alleen Tweets met de toevoeging van de juiste (voorgestelde) hashtag komen in aanmerking voor een prijs.
9. Deelname aan deze actie is alleen mogelijk indien de deelnemer alle verplichte gegevens bij inschrijving correct en volledig heeft ingevuld. Wanneer de deelnemer de video deelt op zijn/haar Facebook of Twitter account moet het duidelijk zijn dat het de account is van de deelnemer.
10. Een interne jury zal de geldigheid van de deelname beoordelen.
11. Deze winnaars zullen binnen een (1) week na sluitingsdatum (30 juli 2012) persoonlijk worden benaderd voor de vervolgstappen en voorwaarde.
12. Door deelname aan de actie geeft de deelnemer toestemming om, indien hij/zij bestempeld wordt als.
13. winnaar/winnares, om zijn/haar naam op de actiewebsite te vermelden als winnaar/winnares.
14. Geen van de hierbovengenoemde prijzen is inruilbaar tegen geld of andere voordelen in natura.
15. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Privacy:

16. Op deze actie is ook de Privacy policy van LG toepassing. LG gaat verantwoordelijk en zorgvuldig om met de door de Deelnemer verstrekte e-mail / persoonsgegevens.
17. Door akkoord te gaan met het de actievoorwaarden, geeft de deelnemer LG toestemming om de persoonsgegevens die door de Deelnemer aan LG beschikbaar worden gesteld te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van deze actie.
18. De door de deelnemer in verband met de actie aan LG verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de "Wet Bescherming Persoonsgegevens" van toepassing.
19. Deelnemers hebben het recht om informatie te verkrijgen over hun gegevens die in handen zijn van LG en - indien noodzakelijk - om rectificatie of verwijdering hiervan te verzoeken. Deze verzoeken dienen aan LG gericht te zijn op onderstaand adres.

Intellectuele eigendom:

20. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties en videobestanden en de rangschikking daarvan op de websites van LG aangeboden aan deelnemer voor deze actie blijven beschermd onder het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van LG.
21. In geen geval wordt enig intellectuele eigendomsrecht van LG aan de deelnemer overgedragen in het kader van deze actie.

Voorbehouden:

22. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt LG zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer op elk willekeurig moment van de deelname uit te sluiten.
23. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

Vragen:

24. Indien de deelnemer vragen of problemen heeft anders dan over het verloop en de uitslag van de actie, kan de deelnemer contact opnemen met: LG Electronics Benelux Sales B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland.

Aansprakelijkheid:

25. LG is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.
26. Deelnemer draagt zorg voor het correcte gebruik van de video in overeenstemming met de actievoorwaarden en vrijwaart LG tegen eisen of klachten van derden, betreffende het gebuik of toepassing van de video welke onjuist, ontoelaatbaar of in strijd is met enige wettelijke verplichting.